November 30, 2020

ประโยชน์ของการประกันภัยมีอะไรบ้าง

1. ประโยชน์ต่อผู้เอาประกันภัย

 • ให้ความคุ้มครองทำให้เกิดความมั่นใจในชีวิตและทรัพย์สินของผู้เอาประกันภัย
 • ช่วยบรรเทาความเดือดร้อน เป็นหลักประกันต่อบุคคลและครอบครัวของผู้เอาประกันภัย
 • ช่วยคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของผู้เอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยจะได้รับชดใช้ค่าเสียหาย
 • ช่วยปลูกฝังให้เกิดนิสัยการประหยัดและการออม เนื่องจากต้องเก็บเงินจำนวนหนึ่งไว้ชำระค่าเบี้ยประกันภัยให้ได้ตามจำนวนที่ตกลงไว้กับผู้รับประกันภัยและต้องชำระให้ทันภายในกำหนดเวลา
 • สามารถนำค่าเบี้ยประกันไปลดหย่อนภาษีได้

2. ประโยชน์ต่อธุรกิจ

 • ก่อให้เกิดความมั่นคงในการประกอบธุรกิจ
 • ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ
 • ช่วยในการขยายเครดิตให้กับผู้กู้เงิน
 • ช่วยให้เกิดเสถียรภาพด้านต้นทุนการผลิต
 • ช่วยส่งเสริมธุรกิจการค้าขายระหว่างประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้า
 • ช่วยส่งเสริมธุรกิจบางประเภทให้เจริญก้าวหน้า

3. ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม

 • ช่วยแบ่งเบาภาระของสังคมและลดภาระค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการสงเคราะห์จากภาครัฐ ทำให้สังคมมีหลักประกันความปลอดภัย มีความมั่นใจว่าเมื่อเกิดอุบัติภัยและความเสียหายขึ้นผู้ประสบภัยจะได้รับการชดเชยค่าสินไหมทดแทน
 • ช่วยให้มีการระดมทุนเพื่อนำมาใช้ในระบบเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากการประกันภัยมีการเก็บเบี้ยประกันภัยจากผู้เอาประกันภัย โดยบริษัทประกันภัยจะนำเงินเหล่านั้นไปลงทุนกับแหล่งเงินอื่น เพื่อให้ได้ดอกผลกลับคืนมา วิธีดังกล่าวช่วยให้มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของประเทศ ส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศมีความเจริญก้าวหน้า

ติดตามข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ https://paydayloanslcb.com/