July 15, 2020

ประโยชน์ของการประกันภัยมีอะไรบ้าง

1. ประโยชน์ต่อผู้เอาประกันภัย ให้ความคุ้มครองทำให้เกิดความมั่นใจในชีวิตและทรัพย์สินของผู้เอาประกันภัย ช่วยบรรเทาความเดือดร้อน เป็นหลักประกันต่อบุคคลและครอบครัวของผู้เอาประกันภัย ช่วยคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของผู้เอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยจะได้รับชดใช้ค่าเสียหาย ช่วยปลูกฝังให้เกิดนิสัยการประหยัดและการออม เนื่องจากต้องเก็บเงินจำนวนหนึ่งไว้ชำระค่าเบี้ยประกันภัยให้ได้ตามจำนวนที่ตกลงไว้กับผู้รับประกันภัยและต้องชำระให้ทันภายในกำหนดเวลา สามารถนำค่าเบี้ยประกันไปลดหย่อนภาษีได้ 2. ประโยชน์ต่อธุรกิจ ก่อให้เกิดความมั่นคงในการประกอบธุรกิจ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ ช่วยในการขยายเครดิตให้กับผู้กู้เงิน ช่วยให้เกิดเสถียรภาพด้านต้นทุนการผลิต ช่วยส่งเสริมธุรกิจการค้าขายระหว่างประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้า ช่วยส่งเสริมธุรกิจบางประเภทให้เจริญก้าวหน้า 3. ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม ช่วยแบ่งเบาภาระของสังคมและลดภาระค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการสงเคราะห์จากภาครัฐ ทำให้สังคมมีหลักประกันความปลอดภัย มีความมั่นใจว่าเมื่อเกิดอุบัติภัยและความเสียหายขึ้นผู้ประสบภัยจะได้รับการชดเชยค่าสินไหมทดแทน ช่วยให้มีการระดมทุนเพื่อนำมาใช้ในระบบเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากการประกันภัยมีการเก็บเบี้ยประกันภัยจากผู้เอาประกันภัย …